Elkontroll bolig

Elkontroll privatbolig. Brann privatblogElkontroll bolig gir økt trygghet for familien.

Hvert år omkommer 50 til 70 personer i boligbranner i Norge. Nesten halvparten av brannene i bolig skyldes feil ved det elektriske anlegget eller feil bruk av elektrisitet. Myndighetenes rutine for kontroll medfører at boligene i gjennomsnitt blir kontrollert hvert 30. år. Dette er alt for sjelden. Ta en elkontroll bolig.

Det har i de senere år vært en stor økning i bruk av elektriske artikler i hjemmet. Det elektriske anlegget i en bygning er dimensjonert ut fra det strømbehovet som var da bygningen var ny. Med økt forbruk er dimensjoneringen nå for dårlig i mange hus. Uten en oppdatering eller utskifting vil det være stor risiko for varm-gang og etterfølgende brann. Deler av de installasjonene som ble utført før 1990 ville ikke vært tillatt i dagens regelverk. Det mangler blant annet ofte overspennings – og jordfeilvern, som er en del av sikringen i nye anlegg.

Periodisk elkontroll det beste
Det er viktig å huske på at elektriske anlegg har behov for vedlikehold, oppdatering og utskifting. Periodisk kontroll hvert 5. år Det er eier og bruker av boligen som har ansvar for at det elektriske anlegget er i orden. For å gjøre eier i stand til å oppfylle dette ansvaret utfører El-sikkehet Midt-Norge et opplegg for periodisk el- og brannkontroll av bolig (Brannforebyggende elkontroll NEK 405-2), også kalt elkontroll bolig. Kontrollen gjennomføres hvert 5. år for å sikre at feil i anlegget og faremomenter basert på beboernes endringer i strømbruk blir rettet før brann oppstår.

Utføring av elkontroll

Elkontroll bolig gjennomføres av våre sertifiserte kontrollører. Gjennomgangen gir en grundig kontroll av det elektriske anlegget, og det gis informasjon om farene ved bruk av elektrisk utstyr. I tillegg sjekker kontrolløren at lovpålagte røykvarslere og slokkeutstyr er i orden.

Gjennomført elkontroll bolig gir rabatt

Gjennomført kontroll og retting av påviste feil gir årlig rabatt på forsikringen for bolig og innbo i kommende femårsperiode. Brannforebyggende elkontroll av bolig kan gjennomføres for bolighus, leilighet og fritidsbolig.

Se mer info her