el-kontroll næring

Termografering

Termografering med El-sikkerhet Midt-Norge

Termografering gjøres med et kamera som registrerer varmestrålingen fra et objekt og er en effektiv metode for å avdekke varmgang i sikringstavler. Varmgang kan oppstå som følge av overbelastning, dårlige skrueforbindelser, skjevt iskrudde sikringer, løse deler, feil i installasjonsmateriellet osv. Varmgang kan gjerne utvikle seg over tid og kan være vanskelig å avdekke med det blotte øye.

Ved å termografere det elektriske anlegget kan man altså påvise komponenter med temperaturavvik og dermed oppdage varme og brannfare på et tidligere tidspunkt. Dette gjør det mulig å rette opp feilen før den fører til strømbrudd, driftsstans eller i verste fall brann.

Bruk alltid en sertifisert kontrollør til termografering, da sikrer du at du får en elkontroll der alt blir grundig sjekket. Du får også en rapport som anbefaler videre tiltak.

Kilde http://www.elsikkerhetsportalen.no

Bondelaget yter også tilskudd til elkontroll med termografering se https://www.bondelaget.no/nyhetsarkiv/tilskudd-til-el-kontroll-med-varmesokende-kamera-article83846-3805.html

Bruk godkjente fagfolk fra El-sikkerhet Midt-Norge as

Skaff fagfolk – spør oss på El-sikkerhet Midt-Norge as

Elkontroll og alt arbeid på elektriske anlegg skal utføres av en elvirksomhet som er registrert i myndighetenes sentrale register.

Arbeid på et elektrisk anlegg skal ledes av en faglig ansvarlig (installatør) og utføres av en elektrofagarbeider (elektriker). Begge skal oppfylle gitte kvalifikasjonskrav. Virksomhetene deres er underlagt tilsyn fra Det lokale elektrisitetstilsyn (DLE) for å sikre at de har nødvendig kompetanse og rutiner for å utføre arbeidene på en trygg måte. I El-sikkerhet Midt-Norge bruker vi erfarne og sertifiserte kontrollører. Vi ønsker å gi deg den tryggheten du skal ha for at det ikke oppstår brann i ditt anlegg. Med en elkontroll fra oss får du alltid en rapport i etterkant.

Hos Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) kan du søke opp fagfolk. Skriv inn navnet på virksomheten du har tenkt å engasjere for å sjekke om de er registrert. Du kan også taste inn kommunenavn og/eller postnummer så får du opp en liste å velge fra.

Gå til registeret og søk fagfolk.

Elkontroll med sertifisert kontrollør

Dessverre finnes det enkelte virksomheter som opererer i markedet uten at de har ansatte med rette kvalifikasjoner. Derfor unnlater de seg å registrere seg i DSB sitt register. Virksomheter som utfører denne type arbeider, uten å være registrert, driver ulovlig virksomhet. Slike virksomheter fremstår som profesjonelle gjennom oppføringer i Brønnøysundregisteret, telefonkatalogen, flotte nettsider og ved at de tilbyr sine tjenester gjennom ellers anerkjente kanaler. Det kan derfor være vanskelig for forbrukeren å vite om virksomheten opererer lovlig. DLE jobber kontinuerlig for å avdekke og forhindre denne type virksomhet.

Det er imidlertid eiere av elektrisk anlegg sin plikt å påse at en virksomhet som engasjeres for arbeid på  det elektriske anlegget er registrert i DSB sitt register. Når du benytter registrerte virksomheter, skal du alltid få en samsvarserklæring med tilhørende dokumentasjon som en garanti på at installasjonsarbeidene er forskriftsmessig utført. Disse dokumentene vil kunne bli etterspurt ved eiendomsoverdragelser, forsikringssaker og besøk fra DLE.

Kilde: https://www.dsb.no